OFERTA | Obsługa prawna firm

Kancelaria oferuje pomoc prawną między innymi w następujących dziedzinach:

 • porady i opinie prawne z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego,
 • opiniowanie, opracowywanie i negocjowanie projektów umów, w tym w szczególności umów sprzedaży w obrocie krajowym i międzynarodowym (z uwzględnieniem INCOTERMS 2000), umów o roboty budowlane (z uwzględnieniem warunków FIDIC), umów inwestycyjnych i o zastępstwo inwestycyjne, umów cesji, o świadczenie usług, najmu, leasingu, kredytowych, umów przewłaszczenia na zabezpieczenie, przelewu, zastawu rejestrowego, umów ubezpieczenia,
 • tworzenie i bieżąca obsługa spółek cywilnych i handlowych, w tym opracowywanie projektów umów spółek, aktów założycielskich, statutów, czynności rejestracyjne w odpowiednich sądach i organach, obsługa posiedzeń organów spółek, projektowanie regulaminów funkcjonowania poszczególnych organów i procedur wewnętrznych, zmiany kapitałowe (podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego),
 • przekształcenia spółek cywilnych i handlowych,
 • doradztwo w zakresie prawnych form finansowania przedsięwzięć gospodarczych (w szczególności poprzez opiniowanie umów leasingowych, kredytowych i zabezpieczeń wykonania tych umów),
 • badanie stanu prawnego podmiotów gospodarczych (audyt prawny),
 • ochrona dóbr osobistych,
 • prawo antymonopolowe,
 • zwalczanie nieuczciwej konkurencji,
 • prawo administracyjne, w tym uzyskiwanie zezwoleń, licencji i koncesji,
 • prawo budowlane,
 • transport krajowy i międzynarodowy,
 • prawo farmaceutyczne,
 • postępowania egzekucyjne i zabezpieczające,
 • prawo upadłościowe i naprawcze - zgłaszanie wierzytelności, doradztwo syndykom, reprezentowanie dłużników,
 • prawo wekslowe,
 • obligacje,
 • ubezpieczenia gospodarcze, w tym przygotowywanie projektów ogólnych i szczególnych warunków ubezpieczenia, doradztwo w zakresie zasadności roszczeń zgłaszanych po powstaniu szkody, spory sądowe,
 • arbitraż (występowanie w roli pełnomocnika strony lub arbitra),
 • mediacja (wstępowanie w roli pełnomocnika strony lub mediatora),
 • zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi i administracyjnymi,
 • windykacja należności,
 • reprezentowanie klientów przed organami administracji publicznej,
 • prawo pracy,
 • przygotowywanie projektów kontraktów menedżerskich,
 • nabywanie nieruchomości, w tym sprawdzenie dokumentacji i prowadzenie negocjacji oraz doradztwo odnośnie uregulowania stanu nieruchomości

 • Copyright © 2020 Violetta Wysok. Wszelkie prawa zastrzeżone.   |   Prawa autorskie   |   Projekt i wykonanie: JMS