OFERTA | Kluczowe praktyki

Kancelaria specjalizuje się w trzech dziedzinach prawa:

Rozwiązywanie sporów

Kancelaria ma szerokie doświadczenie w doradztwie w sytuacjach spornych Kancelaria reprezentuje klientów w licznych sporach sądowych i arbitrażowych. Zawsze staramy się znaleźć najrozsądniejsze rozwiązanie w danej sytuacji. Pomagamy zastosować odpowiednią taktykę, aby osiągnąć optymalne w danej sytuacji rozwiązanie. Nie wykluczamy, że będzie nim ugoda. Nasze doświadczenie obejmuje:

 • projektowanie pism procesowych oraz opinii prawnych w sprawach cywilnych, gospodarczych, pracowniczych,
 • występowanie przed sądami powszechnymi (rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi),
 • występowanie przed sądami arbitrażowymi (stałymi np. przy KIG, MIH oraz ad hoc np. w oparciu o regulamin UNCITRAL),
 • prowadzenie negocjacji i postępowań mediacyjnych,
 • występowanie w roli mediatora w mediacjach,
 • doradztwo w sprawach dotyczących:
  1. nieuczciwej konkurencji,
  2. arbitrażu międzynarodowego i ADR,
  3. prawa budowlanego,
  4. upadłości,
  5. wykonywania wyroków sądów obcych i zagranicznych sądów arbitrażowych w Polsce,
  6. zabezpieczania roszczeń i egzekucji wyroków,
  7. zobowiązań z weksli,
  8. sprzedaży międzynarodowej,
  9. zaskarżania uchwał zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy,
  10. odpowiedzialności członków zarządów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością wobec wierzycieli spółek,
  11. sporów między wspólnikami spółek kapitałowych,
  12. innych sporów pojawiających się w związku z działalnością spółek handlowych,
  13. umów przedwstępnych sprzedaży nieruchomości

  Prawo pracy

  Kancelaria zajmuje się szeroko rozumianym prawem pracy. Przygotowuje projekty umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, kodeksów etycznych, układów zbiorowych. Doradzamy w sprawach dotyczących zatrudniania cudzoziemców. Uczestniczymy w rozwiązywaniu sporów zbiorowych, w mediacjach i sporach z udziałem związków zawodowych. Doradzamy w związku z planowanymi zwolnieniami indywidualnymi pracowników i zwolnieniami grupowymi. Posiadamy szerokie doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed sądami pracy.


  Obsługa prawna inwestycji

  Nasze doświadczenie obejmuje reprezentowanie klientów w sporach budowlanych. Projektujemy i uczestniczymy w negocjowaniu umów o roboty budowlane oraz o prace projektowe. Doradzamy przy zabezpieczaniu należytego wykonania umów. Doradzamy przy rozliczaniu budów.

  Wśród proponowanych przez Kancelarię usług znajdują się:
 • obsługa prawna przygotowania inwestycji - przygotowanie, opiniowanie i negocjowanie umów dotyczących nabywania nieruchomości pod budowę, w tym także w drodze przetargu publicznego, przygotowywanie projektów umów występujących przy realizacji procesu inwestycyjnego - z koordynatorami budowy, ekonomistami, sponsoringowych, reklamowych itp., przygotowanie projektów umów wykorzystywanych przy zawieraniu umów z wykonawcami robót budowlanych i z dostawcami materiałów, udział w negocjacjach z władzami miast przy zawieraniu umów dotyczących przebudowy układu drogowego wokół terenu inwestycji oraz budowy infrastruktury technicznej, udział w procesie zdobywania pozwoleń administracyjnych niezbędnych do realizacji inwestycji;
 • obsługa prawna procesu budowlanego - kompleksowe doradztwo związane z organizacją procesu budowlanego, przygotowanie i negocjowanie projektów umów zawieranych przez inwestorów z wykonawcami robót budowlanych i dostawcami materiałów budowlanych, spółkami zajmującymi się ochroną i usługami dotyczącymi organizacji placu budowy, przygotowanie i negocjowanie umów z firmami zarządzającymi budową, z projektantami, ze spółkami wykonującymi obsługę finansową inwestycji, korespondencja i opiniowanie kwestii spornych dotyczących należytego wykonywania i rozliczania umów budowlanych, doradztwo w sprawach dotyczących postępowania upadłościowego, egzekucyjnego oraz ubezpieczeń;
 • obsługa prawna najmu powierzchni w centrach handlowych, w tym m. in.: przygotowywanie projektów umów najmu powierzchni użytkowych oraz ich negocjowanie i renegocjowanie, z uwzględnieniem zabezpieczeń;
 • obsługa prawna zarządzania centrami handlowymi, w tym m. in. sporządzanie opinii i doradztwo w sprawach związanych z bieżącym zarządzaniem centrami handlowymi, sporządzanie niezbędnych dokumentów, windykacja należności, zabezpieczanie wykonania i rozwiązywania umów, obsługa sporów, przygotowywanie sprawozdań i opinii dotyczących statusu prawnego i zabezpieczeń umów zawieranych przez centra handlowe, udział w audytach prawnych."

 • Copyright © 2020 Violetta Wysok. Wszelkie prawa zastrzeżone.   |   Prawa autorskie   |   Projekt i wykonanie: JMS